Телефон технічної підтримки

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР про надання телекомунікаційних послуг

Цей Публічний договір є офіційною пропозицією (оферта) Провайдера будь-якій фізичній особі, яка в подальшому виступає як Абонент, і регламентує порядок надання телекомунікаційних послуг, в частині доступу до мережі Інтернет. Договір є Публічним договором в розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України і має юридичну силу.

Загальні положення

Даний документ розроблений та затверджений у відповідності до вимог діючого законодавства України, зокрема Закону України «Про телекомунікації» від 18.11.2003 року (із змінами), Закону України «Про телебачення і радіомовлення» від 21.12.1993 року (із змінами), ст. 641 Цивільного кодексу України, Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 року № 295 та Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг, затверджених рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 29.11.2012 року № 624. Даний документ у відповідності до ст. 641 Цивільного кодексу України є офіційною пропозицією (офертою) Провайдера, укласти Договір і містить істотні умови, необхідні для надання таких послуг. Даний документ регулює відносини з приводу надання Провайдером послуг абонентам. Умови Публічного договору вступають в силу з моменту їх оприлюднення на сайті Провайдера і діють до їх скасування Провайдером. Згідно з ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України у випадку прийняття вказаних умов, здійснивши передплату за замовлені послуги, або почавши користуватись послугами, фізична особа цим самим погоджується з умовами даного Договору, ці дії і є Акцептом, і з цього моменту вона визначається як Абонент. Місце укладення Публічного договору є місце надання послуги.

 

1. Терміни та визначення

1.1. Публічна оферта - пропозиція Провайдера, адресована будь-якій фізичній особі у відповідності зі статтею 633 Цивільного кодексу України, укласти з нею договір про надання послуги доступу до мережі Інтернет, на умовах, що містяться в публічній оферті.

1.2. Договір - договір про надання послуги доступу до мережі Інтернет, укладений між Провайдером і Абонентом на умовах Публічної оферти в момент акцепту Абонентом її умов (далі по тексту Договір).

1.3. Акцепт - повне й беззастережне прийняття Абонентом умов публічної оферти шляхом заповнення та відправлення на WEB-сайті Провайдера заявки (анкети) на підключення до мережі. Акцептом також визнається факт сплати грошової суми Абонентом за Послугу.

1.4. Абонент - фізична особа, що уклала з Провайдером Договір на умовах, що містяться в публічній оферті.

1.5. Послуга - послуга доступу до мережі Інтернет, що надається Провайдером Абонентові (далі по тексту Послуга).

1.6. Інтернет - всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв'язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами.

1.7. Технічна можливість одержання Послуги знаходження Абонента в зоні дії Послуги і використання для доступу до Послуги налаштованого устаткування Абонента й програмного забезпечення. Налаштування програмного забезпечення й устаткування Абонента здійснюється Абонентом самостійно.

1.8. Устаткування Абонента, електронний пристрій (комп'ютер, ноутбук, та ін.), з вбудованим мережевим інтерфейсом Ethernet, або модулем розширення для встановлення мережевого інтерфейсу.

1.9. Зона дії послуги, географічна зона телекомунікаційної мережі Провайдера.

1.10. WEB-cайт Провайдера, WWW-сервер Провайдера, на якому знаходиться вся необхідна інформація для використання Послуги. WEB-сайт Провайдера розміщений та доступний в мережі Інтернет за адресою: http://3dcom.com.ua/.

2. Предмет Договору

2.1. Провайдер зобов'язується надавати Абонентові Послугу доступу до мережі Інтернет на умовах публічної оферти відповідно до діючого законодавства України.

3. Загальні положення

3.1. Дійсна публічна оферта адресована всім фізичним особам, що бажають скористатися Послугою, і мають технічну можливість одержання Послуги.

3.2. Термін дії умов публічної оферти обмежений. З моменту досягнення такого стану балансу Особового рахунку Абонента, при якому наявних коштів недостатньо для оплати повного періоду або доби, надання послуг припиняється на весь час існування такого балансу, а через 3 місяці після цього Договір вважається розірваним. Наступне отримання послуг на умовах даної публічної оферти таким Абонентом можливе лише після погашення існуючої заборгованості.

3.3. Всі зміни й доповнення до публічної оферти опубліковуються на WEB-сайті Провайдера в порядку, вказаному в пункті 6.9. оферти.

3.4. Всі умови публічної оферти є обов'язковими як для Абонента, так і для Провайдера. Перед початком користування Послугою Абонент зобов'язаний ознайомитися з умовами публічної оферти, заповнити заяву на підключення на Web-сайті Провайдера або по телефону 096-412-12-59 та з'ясувати технічну можливість підключення до мережі Інтернет.

4. Укладання та строк дії договору

4.1. Договір про надання послуги доступу до мережі Інтернет укладається шляхом акцепту Абонентом дійсної публічної оферти, що містить всі умови договору, без підписання сторонами і без вказівки Абонента.

4.2. Повним і беззастережним акцептом дійсної публічної оферти у відповідності до статті 642 Цивільного кодексу України є факт сплати грошової суми Абонентом, або перерахування грошової суми за Послугу з використанням інших платіжних засобів платіжних систем (кредитних карток, Терміналів та ін.) або фактичне отримання Абонентом Послуг Провайдера.

4.2.1. Після з'ясування можливості підключення Абонент має можливість здійснити акцепт дійсної публічної оферти.

4.3. Момент акцепту дійсної публічної оферти, що визначений п.4.2., вважається моментом укладання Договору. Договір, укладений Абонентом за допомогою акцепту публічної оферти, має юридичну чинність у відповідності зі статтею 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним договору, підписаному сторонами.

4.4. У випадку, якщо здійснено акцепт публічної оферти та не з'ясовано можливість підключення, чи/або така можливість відсутня, Договір вважається не укладеним, та Провайдер повертає передплачені Абонентом кошти у встановленому чинним законодавством порядку.

4.5. Договір діє з моменту здійснення Абонентом акцепту публічної оферти в порядку, регламентованому пунктом 4.2, протягом всього часу збереження позитивного балансу на Особовому рахунку Абонента.

5. Порядок надання Послуги

5.1. До складу Послуги, відповідно до дійсної публічної оферти, не входить налаштування або діагностика устаткування Абонента, а також налаштування або діагностика програмного забезпечення, встановленого на устаткуванні Абонента.

5.2. Після здійснення акцепту дійсної публічної Оферти, шляхом перерахування грошових коштів за послуги, Провайдер здійснює підключення Абонента до телекомунікаційної мережі Інтернет протягом п'ятнадцяти робочих днів.

5.2.1. Для одержання Послуги Абонент повинен використовувати обладнання, що має сертифікат відповідності, тобто не шкодить здоров'ю, не забруднює навколишне середовище і відповідає вимогам ЕС та України.

5.2.2. При підключенні, кабель доводиться до приміщення/будинку Абонента і залишається запас, достатній для підключення устаткування Абонента (але не більше 10м). Провайдер не встановлює та не налагоджує програмне забезпечення на устаткуванні Абонента, не проводить оздоблювальні роботи для прокладки кабелю у приміщенні Замовника.

5.2.3. Межею Відповідальності Провайдера при наданні послуг з підключення Абонента є фізична межа приватного сектору Абонента за зазначеною Замовником адресою у заявці на підключення, яку Абонент заповнює на сайті Провайдера даного Договору або у центрі обслуговування абонентів.

5.3. Для встановлення з'єднання із мережею Інтернет Абонентові необхідно встановити зв'язок між своїм устаткуванням та мережевим обладнанням Провайдера. Налаштувати з'єднання з мережею Інтернет згідно реєстраційної карти абонента, при підключенні налаштовується представником провайдера.

5.4. Після встановлення з'єднання Абонентові для перегляду буде доступно WEB-сайт Провайдера та деякі інші WEB-сайти, повний перелік яких розміщено на WEB-сайті Провайдера.

6. Обов'язки і права Провайдера

6.1. Провайдер зобов'язується з моменту укладання Договору надавати Абонентові Послугу за умови наявності на Особовому рахунку позитивного балансу.

6.2. Провайдер зобов'язується передавати Інтернет-трафік Абонента до мережі Інтернет.

6.3. За погодження Сторін та/або у випадку, якщо це передбачено тарифним планом, який зазначено на сайті Провайдера, Провайдер додатково надає Абоненту додаткові послуги, інтернет-порти, технічні засоби, що дозволяють Абоненту за допомогою цих технічних засобів/портів самостійно отримувати доступ до ресурсів та можливостей всесвітньої мережі Інтернет.

6.4. Провайдер зобов'язується надавати Абонентові в електронній формі, в режимі реального часу доступ до статистичної інформації про стан його Особового рахунка на web-сторінці Особистого кабінету Абонента.

6.5. Провайдер зобов'язується розміщати на WEB-сайті Провайдера актуальну інформацію, необхідну Абонентові для одержання Послуги (адреси зон надання Послуги, умови надання Послуги, тарифи, інструкції, новини, у тому числі повідомлення про зміну та/або доповнення умов дійсної публічної оферти й про зміну тарифів на надавану Послугу, відповіді на питання, що задаються найчастіше).

6.6. Провайдер зобов'язується вживати загальноприйняті технічні й організаційні заходи для забезпечення конфіденційності інформації, одержуваної або відправленої Абонентом. Доступ третіх осіб до інформації, одержуваної або відправленої Абонентом, забезпечується винятково відповідно до законодавства України.

6.7. Провайдер зобов'язується забезпечувати конфіденційність облікової інформації Абонента.

6.8. Провайдер зобов'язується забезпечити якість надання Послуги в межах мережі передачі даних Провайдера відповідно до вимог діючих нормативних документів.

6.9. Провайдер зобов'язується забезпечити мінімальну швидкість передавання та приймання даних для послуги доступу до мережі Інтернет на рівні 256 Кбіт/с.

6.10. Провайдер має право в однобічному порядку вносити зміни й доповнення в будь-які пункти дійсної публічної оферти, а також змінювати тарифи на надавану Послугу, змінювати за умови технічної необхідності надані Замовнику мережеві реквізити ІР-адресу, маски підмереж, шлюзи, адреси та імена серверів та мережевих сервісів, логіни та паролі тощо з попереднім повідомленням Абонента через WEB-сайт Провайдера або електрону пошту не менш ніж за 10 (десять) днів до дати набрання змінами чинності. Провайдер і Абонент визнають юридичну чинність зазначених у дійсному пункті повідомлень.

6.11. Провайдер має право в примусовому порядку припинити доступ Абонента до Послуги у випадку порушення Абонентом положень пункту 7.6. дійсної публічної оферти, а також у випадку надходження від правоохоронних органів офіційних повідомлень про протиправне використання Абонентом доступу до мережі Інтернет.

6.12. Провайдер має право з метою ремонту устаткування й ліній зв'язку, технічного обслуговування устаткування і його модернізацій, включаючи зміну схем маршрутизації трафіку в глобальну мережу Інтернет, у необхідних випадках проводити планові й позапланові перерви з повним або частковим обмеженням у наданні Послуги з попереднім повідомленням Абонента шляхом розміщення інформації про планований строк і тривалість перерви на WEB-сайті Провайдера. Проведення технічного обслуговування й ремонту здійснюється Провайдером у години найменшого навантаження на мережу. Час такої перерви не вважається перервою в надані Послуги та оплачується Абонентом.

6.13. Відповідно до міжнародної практики, Провайдер залишає за собою право без будь-якого повідомлення Абонента вводити ту або іншу фільтрацію або блокування адресного простору й припиняти доступ Абонента до тих або інших об'єктів, інформаційних ресурсів і послуг мережі Інтернет (адрес, мереж, серверів, телеконференціям, спискам розсилання й т.п.) як в Україні, так і за кордоном. Обмеження доступу вводяться у випадку, якщо практика експлуатації відповідних ресурсів порушує законодавство України, загальноприйняті норми використання мережі Інтернет. Обмеження доступу стосується тільки адресації (доступності) і не означає порушення конфіденційності інформації Абонента. Також Провайдер вживає загальноприйнятих обмежувальних заходів, стосовно абонентів з домашніми тарифами, з метою захисту від несанкціонованого використання комп'ютерів Абонентів шляхом фільтрації трафіку: 
• TCP-порти 21, 25, 80, 3128, 1080, 8080, UDP-порти 53, 1434 − у напрямку до Абонентів, 
• TCP-порти 135-139, 445, 543 UDP-порти 135-139 − для всіх Абонентів у всіх напрямках.

6.14. Провайдер має право в порядку і на умовах відповідно до законодавства України відслідковувати інформацію, що приймається та отримується в процесі користування Послугою й розкривати будь-які відомості, якщо це необхідно, за вимогами вповноважених державних установ, а також для нормального функціонування Послуги або захисту Провайдера й інших абонентів, якщо це не суперечить відповідним конституційним правам громадян та діючому Законодавству.

7. Обов'язки і права Абонента

7.1. Абонент зобов'язується самостійно налаштувати устаткування, необхідне для користування Послугою.

7.2. Абонент зобов'язується при підключенні до мережі Інтернет використовувати тільки устаткування, що має документи про сертифікацію, видані в порядку, установленому законодавством України.

7.3. Абонент зобов'язується в процесі користування Послугою поважати інтереси Провайдера й інших Абонентів і не порушувати їх права.

7.4. Абонент зобов'язується самостійно та регулярно перевіряти наявність змін і доповнень у порядку надання Послуги, перевіряти за допомогою особистого кабінету стан власного балансу.

7.5. В разі необхідності забезпечити доступ працівникам Провайдера до будинкових комунікацій для проведення робіт по підключенню до мережі, регламентних, ремонтних та інших робіт по місцю підключення.

7.6. При користуванні Послугою Абонентові забороняється:

7.6.1. Використовувати Послугу в комерційних цілях.

7.6.2. Передавати й розміщати в мережі Інтернет інформацію та програмне забезпечення, що містить комп'ютерні віруси або інші шкідливі компоненти.

7.6.3. Використовувати Послугу для масового розсилання не запитуваних адресатами повідомлень комерційного, агітаційного й іншого характеру (спам).

7.6.4. Без дозволу власника відповідних прав посилати, публікувати, передавати, відтворювати або поширювати за допомогою Послуги програмне забезпечення або інші матеріали, повністю або частково захищені авторськими або іншими правами.

7.6.5. Проводити розсилання рекламних, інформаційних і інших матеріалів іншим користувачам мережі Інтернет, крім випадків, коли адресати згодні одержати ці матеріали.

7.6.6. Відправляти по мережі Інтернет інформацію, розповсюдження, використання та володіння якої суперечить українському або міжнародному законодавству.

7.6.7. Використовувати мережу Інтернет для поширення матеріалів, що ображають людську гідність, що пропагують насильство або екстремізм, що розпалюють расову, національну або релігійну ворожнечу, що переслідують хуліганські або шахрайські цілі.

7.6.8. Фальсифікувати свою IP-адресу, адреси, використовувані в інших мережевих протоколах, а також іншу службову інформацію при передачі даних у мережу Інтернет.

7.6.9. Використовувати неіснуючі зворотні адреси при відправлення електронних листів за винятком випадків, коли використання якого-небудь ресурсу мережі Інтернет у явній формі дозволяє анонімність.

7.6.10. Здійснювати дії з метою зміни налаштування устаткування або програмного забезпечення Провайдера або інші дії, які можуть викликати збої в їхній роботі.

7.6.11.Здійснювати спроби несанкціонованого доступу до ресурсів мережі Інтернет, проведення або участь у спробах несанкціонованого доступу до мереженого обладнання інших користувачів, мережевих атаках та ін.

7.7. Абонент має право на вичерпну інформацію щодо змісту, якості, вартості та порядку надання телекомунікаційних послуг від Провайдера, отримувати/перевіряти за допомогою Особистого кабінету статистику своєї роботи в мережі Інтернет, стан балансу.

7.8. Абонент має інші права передбачені чинним законодавством України.

8. Порядок розрахунків

8.1. Доступ до Послуги надається Провайдером Абонентові тільки при позитивному балансі Особового рахунка Абонента.

8.2. Абонент згодний з тим, що Провайдер своїми технічними засобами здійснює контроль стану Особового рахунка Абонента.

8.3. Оплата Послуги проводиться відповідно до діючих тарифів Провайдера шляхом списання коштів з Особового рахунка Абонента.

8.4. Тарифи на Послуги, встановлені Провайдером, включають збори й податки, що діють на території України.

8.5. Правила тарифікації визначаються Провайдером самостійно.

8.6. Оплата Послуги здійснюється по тарифах, що діють на момент надання Послуги.

9. Припинення доступу до Послуги

9.1. З моменту утворення від'ємного балансу на Особовому рахунку Абонента, доступ до Послуги без попереднього попередження автоматично припиняється й може бути відновлений тільки після поповнення Особового рахунку.

9.2. Провайдер має право припинити доступ Абонента до Послуги, якщо Абонент залучений або бере участь у діях, які Провайдер обґрунтовано вважає такими що порушують правила й норми користування Послугою, викладені в дійсній публічній оферті, або такими що порушують вимоги Закону України `Про телекомунікації`, №1280-IV, від 18 листопада 2003 р., Постанови КМУ "Про затвердження правил надання та отримання телекомунікаційних послуг", №720 від 09.08.2005 р., та інше законодавство України.

9.3. При припиненні доступу до Послуги внаслідок порушення Абонентом правил користування Послугою, обговорених у пункті 7.6. дійсної публічної оферти, невикористаний залишок коштів на Особовому рахунку Абонента відшкодуванню або поверненню Абоненту не підлягає.

9.4. При припиненні доступу до Послуги Провайдер не несе відповідальність за повідомлення або неповідомлення будь-яких третіх осіб про позбавлення Абонента доступу до Послуги й за можливі наслідки, що можуть виникнути в результаті такого попередження або його відсутності.

9.5. Кожна зі Сторін має право в односторонньому порядку розірвати даний Договір за умови попередження іншої Сторони за 30 календарних днів до дати такого розірвання та відсутності заборгованості за надані Послуги.

10. Відповідальність сторін. Форс-мажор

10.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань відповідно до діючого законодавства України.

10.2. Провайдер не несе відповідальності:

10.2.1. за інформацію, поради, програмне забезпечення, самостійно отримані Абонентом через мережу Інтернет.

10.2.2. за будь-які витрати або збиток, які прямо або побічно виникли в результаті самостійного одержання Абонентом інформації й послуг через мережу Інтернет.

10.2.3. за збиток, що виник через несанкціонований доступ третіх осіб до ресурсів Абонента,

10.2.4. за збиток, нанесений Абонентові в результаті дії програмних продуктів, отриманих Абонентом за допомогою Послуги,

10.2.5. за прямий або непрямий збиток, заподіяний Абонентові в результаті використання або неможливості використання Послуги,

10.2.6. за якість Послуги - у випадках використання Абонентом несертифікованого устаткування, програмного забезпечення, а також при неправильному налаштуванні Абонентом програмного забезпечення і устаткування,

10.2.7. за нормальне функціонування й доступність окремих сегментів мережі Інтернет.

10.2.8. за часткове або повне пошкодження кабелю чи обладнання, що знаходяться поза межею відповідальності Провайдера.

10.3. Провайдер не гарантує:

10.3.1. можливість інформаційного обміну з тими вузлами або серверами, які тимчасово або постійно недоступні через мережу Інтернет,

10.3.2. абсолютну безперебійність доступу до Послуги,

10.3.3. установлення з'єднання з мережею Інтернет на максимально можливій швидкості.

10.5. Абонент повністю відповідальний за зберігання персональних і облікових даних, та несе всю відповідальність за збитки, що можуть виникнути через їхнє несанкціоноване використання.

10.6. Абонент несе повну відповідальність за всі звертання до Послуги й дії, початі через звертання до Послуги, що мали місце при введенні облікових даних.

10.7. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов'язань за договором на час дії непереборної сили (форс-мажор). Під непереборною силою розуміються надзвичайні й невідворотні за даних умов обставини, що перешкоджають виконанню сторонами зобов'язань за Договором. До них ставляться стихійні явища (землетрус, повінь і т.п.), обставини громадського життя (воєнні дії, надзвичайний стан, великомасштабні страйки, епідемії й т.п.), заборонні міри вповноважених державних органів (заборона перевезень, заборона торгівлі в порядку міжнародних санкцій, валютні обмеження й т.п.), а також викрадення чи пошкодження зловмисниками лінійних та станційних споруд. Протягом цього часу сторони не мають взаємних претензій і кожна зі сторін приймає на себе свій ризик наслідків форс-мажорних обставин.

11. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1. Абонент підтверджує, що він є повнолітньою та дієздатною особою та укладаючи цей договір він не порушує права інших осіб.

11.2. Якщо в результаті укладення або виконання даного Договору, Абонент передав Провайдеру персональні дані у розумінні Закону України "Про захист персональних даних", то в такому випадку Сторони погодили, що Абонент, підписуючи цей Договір, одночасно надає письмову згоду Провайдеру здійснювати їх обробку, використання, виступати володільцем або розпорядником бази персональних даних, що утворилася в такий спосіб, на підставі закону. Такі дані, у відповідності до вимог законодавства, що регулює правовідносини, пов'язані із захистом персональних даних є захищеними, а також обробляються та використовуються Провайдером в рамках всіх правовідносин з Абонентом. Провайдер має право залучати до розпорядження цими даними спів-розпорядників на підставі договорів та/або закону. Усі правовідносини, пов'язані із обробкою та захистом персональних даних регулюються відповідним законодавством.